Sidebar

18
, led

BLOGEE
Typography

Je to několik málo dnů, co jsem se potýkal s netradičním přáním jednoho mého kamaráda. Potřebuje z pavoučí sítě odstranit jednu starou mouchu, která mu v současnosti nedělá moc dobře. 

Starý negativní článek jednoho zpravodajského deníku, drobná aktualita a poměrně bezvýznamná vyrábí z děje před desítkou let aktuální nepříjemnost. Absence jakýchkoli záznamů na internetu s jeho jménem samozřejmě jeden jediný záznam vynese na první příčky vyhledávačů.  Pokud v minulosti nebylo třeba řešit jméno jako značku, tak v současnosti se to mění - rapidně. 

Gamee je obchodní registrovanou známkou a jméno autorovo už skoro taky. Pověst na internetu musí řešit každá obchodní firma a ukazuje se, že i v kontextu hledání si nového pracovního místa i obyčejní lidé. Není přeci nic jednoduššího, než si do okénka vyhledávače Google, zadat "Otakar Hobza" a hned na vás naskáče desítka prapodivných odkazů, kde šikovný psycholog, personalista poskládá ze střípků úplně něco jiného, než ste mu prezentovali ve svém zaslaném životopise.

V článku se dozvíte jak řešit svoje jméno jako obchodní značku a jak ovlivňovat veřejné mínění o vaší osůbce. Zároveň získáte větší vliv nad tím, co se kde objeví a to jak v negativním slova smyslu, tak pozitivním.  

Značky se vyskytují všude kolem nás. Na každém kroku se setkáváme s nějakým vyjádřením značky - příslibem toho, že nám určitý lidský výtvor (výrobek nebo služba) splní naše očekávání a představy. I my lidé máme každý svou osobní značku - obraz nás samotných v myslích ostatních lidí. Naše osobní značka je zajímavá tím, že ji můžeme, z významné části, ovlivňovat a budovat my sami.

Značka

Slovo brand (značka) vzniklo ze starého norského nebo germánského výrazu brandr - tzn. pálit a to k označení a identifikaci zvířat nebo amfor s vínem k určení majitele dobytka či vína .

Již ke konci prehistorického období se nacházely značky na čínském porcelánu či v hliněných džbánech. Ve středověku přišly na řadu cechy - ty mimo jiné určovaly pro své obory pravidla, jakými se mají označovat jejich výrobky, aby se odlišila kvalita jednotlivého zboží a také jako ochranné opatření před paděláním .

K masovému rozšíření a použití značky došlo na konci průmyslové revoluce v pozdním 19. století a na začátku 20. století .

Moderní verzi definice značky (brand) podává American Marketing Association jako „název, výraz, znak, symbol nebo design či jejich společnou kombinaci, které mají schopnost identifikovat zboží nebo služby jednoho nebo skupiny prodejců a odlišit je od konkurenčních" .

Funkce značky

Základním cílem značky je odlišit svůj „produkt" (výrobek, službu či osobu - v případě osobní značky) od těch ostatních. Má za úkol ukázat jedinečnost a výjimečnost značky mezi ostatními značkami a přimět okolí, aby si jí všimlo.

Na značku nahlížíme jako na instinktivní pocit člověka o produktu, službě nebo společnosti. Značka je tedy to, co o ní říkají ostatní a ne vlastník značky, protože nakonec ostatní (zákazníci) určují, jakým směrem se značka bude ubírat, a jakou hodnotu bude mít. Značku může mít kdokoliv a cokoliv na světě - organizace, místa, služby, produkty a lidé.

Chce-li se značka stát silnou a jedinečnou musí splňovat jistá kritéria: 

Jsou to kritéria vhodnosti (relevance, osobitost a uvěřitelnost) a kritéria dosažitelnosti (proveditelnost, sdělitelnost a udržitelnost). Teprve po splnění všech těchto kritérií může být značka považována v očích zákazníků za důvěryhodnou, bude s ní spojována určitá kvalita a touto zásluhou jí budou zákazníci dávat přednost před jinými značkami.

Značky si mohou zákazníci vybavovat na základě svých předchozích zkušeností s jejich produkty a marketingovými kampaněmi, čímž si ujasňují, které značky uspokojí jejich potřeby a které naopak ne. Jak čas hraje v životech zákazníků čím dál větší roli, nabývá na významu schopnost značek zjednodušit jejich rozhodování a snižovat s ním spojená rizika .

Prvky značky

Komponenty značky, které slouží k identifikaci a odlišení značky od jiných značek, nazýváme prvky značky. Je to vizuální či verbální reprezentace určitého produktu .

Hlavními prvky značky jsou:

 • Jméno
 • URL
 • Logo
 • Symboly

Představitelé

 • Mluvčí
 • Slogany
 • Znělky
 • Balení
 • Nápisy 

Příkladem značky, kterou lze ihned identifikovat jen na základě jednoho z vybraných prvků značky, je Nike se svou fajfkou v logu, sloganem Just Do It a názvem Nike, jenž odkazuje na bohyni vítězství v řecké mytologii .

Hodnota značky

„Hodnota značky (brand equity) je hodnotou, kterou značka přidává výrobkům a službám" 

Je to způsob vnímání, cítění či jednání zákazníků vůči značce. Skutečná hodnota silné značky spočívá v její schopnosti získat si spotřebitele a jejich loajalitu .

Čtyři hlavní ukazatele hodnoty značky:

 1. Znalost jména značky
 2. Věrnost značce
 3. Vnímaná kvalita
 4. Asociace spojené se značkou

Hodnota značky je dána loajalitou zákazníků, známostí značky, tím, do jaké míry je zosobněním kvality, a tím, jak silně s ní spotřebitelé výrobky ztotožňují.

Čím je vyšší hodnota značky, tím je více ceněným aktivem podniku, protože podniku z toho plynou různé výhody. Kromě výše uvedených výhod také poskytuje lepší pozici na trhu, konkurenční výhodu mezi jinými značkami a možnost stanovit si vyšší cenu. Za měřítko hodnoty značky považujeme míru, v níž jsou zákazníci ochotní platit za značku více peněz. To lze přesně znázornit na příkladu, kdy dvě firmy vlastnily společně továrnu v Anglii, která pro obě vyráběla televize. Jediným rozdílem byly jejich značky - Hitachi a GE (General Eletric). Hitachi prodávala televize o 75 dolarů dráž než GE a i přes její vyšší cenu prodala Hitachi za rok dvakrát více televizí než GE .

Ocenění hodnoty značky je obtížné a existuje mnoho přístupů a metod, jak hodnotit sílu značky, ale pro účely této práce se jimi není nutné zabývat.

Branding

„Brandingem rozumíme obdaření výrobku nebo služby silou značky"

Tento pojem je odvozený od anglického výrazu brand a zatím neexistuje jeho český ekvivalent.

Za základ brandingu považujeme všechny atributy produktu, výrobku, služby, které zanechávají v mysli zákazníka trvalou představu. Můžeme to nazvat jako nástroj „vytváření" značky, jejíž snahou je přijít na to, co zákazníci skutečně přijímají a tu značku podle toho upravovat a rozvíjet .

Branding je jako řízený proces vytváření povědomí o značce a budování loajality zákazníků. K tomu je nezbytný mandát od vrcholného vedení a ochota pro budoucí investice. Branding spočívá ve využití každé příležitosti k vyjádření důvodů, proč by lidé měli preferovat jednu značku před druhou. Včetně touhy vést, porážet konkurenci a dát zaměstnancům nejlepší nástroje pro oslovení zákazníků.

Prvky brandingu

Branding v moderní době propojuje pět prvků, které z něj dělají „branding":

positioning,

příběh,

design,

cena,

vztah se zákazníkem.

Positioning je „umístění" konkrétního produktu do mysli potencionálního zákazníka - komplexní souhrn jeho pocitů, dojmů a vjemů . Je to pozice, kterou výrobek zaujme v mysli zákazníka ve vztahu k výrobku konkurence .

Každá úspěšná značka musí vyprávět příběh. M. Healey , prostřednictvím knihy S. Bedburyho A New Brand World, poukazuje na jeden paradox brandingu: „s tím, jak se konkurenční výrobky v rámci jedné produktové kategorie stávají svým designem a základními funkcemi podobnějšími, odlišují se jen povrchovými atributy, které jsou pro účel předmětu nepodstatné." To, co přitahuje zákazníky k nejlepším značkám, jsou vlastně příběhy. Velké příběhy přitahují pozornost a vytváří emocionální pouto u zákazníků a jsou nakonec základem jejich rozhodování při nákupu.

Design je důležitou složkou pro vytvoření trvalé a smysluplné identity značky a to především vizuální a hmatatelné identity. Není to jen design produktu, ale hraje také významnou úlohu při tvorbě obalu, etikety, reklamy, brožurek, formulářů, webových stránek a mnoho dalších marketingových nástrojů. Ale zároveň musí vše zůstat konzistentní a v zásadě jednotné.

Cena je v širším slova smyslu vyjádřením všech hodnot, které vymění zákazníci za užívání nebo vlastnictví výrobku či služby. V minulém století byla cena často hlavním faktorem při rozhodování o nákupu, ale i dnes je stále důležitá .

Cena také určuje sílu značky. Když zákazník kupuje výrobek kvůli necenovým faktorům - designu, kráse, snadnému použití, doporučení a je ochoten za to dát více peněz, pak značka funguje. „Čím vyšší cenu může prodávající stanovit, aniž by odradil zákazníky od koupě svého produktu, tím silnější je ekonomická hodnota produktu" .

Posledním prvkem brandingu je řízení vztahu se zákazníkem. To představuje oboustrannou komunikaci mezi výrobcem a zákazníkem. Je důležité, aby společnosti naslouchaly svým zákazníkům a ukázaly, že jim na nich záleží . Je jednodušší dobře pečovat o své stálé zákazníky než o ně přicházet a vynakládat větší úsilí k získání nových. M. Healey  vyzdvihuje význam zákaznické péče takto: „pro úspěch značky je důležitější než její ideje, identita nebo reklama či publicita" a to hlavně v oblasti služeb.

Branding v online světě

Pokud v současném světě uvažujeme o brandingu, nemůžeme se již v žádném oboru vyhnout fenoménu Internetu. Mnoho lidí dnes vlastní smartphone (chytrý telefon) nebo alespoň tablet, notebook či osobní počítač s bezdrátovým připojením na internet. Celosvětově je připojeno k internetu cca 42 % lidí, tzn. více než 3 miliardy .

V České republice podle výzkumu s názvem Češi a internet v roce 2014, který provedl Český statistický úřad, přes 70 % domácností má doma osobní počítač s připojením k internetu. A to je jen zjednodušené tvrzení, protože v dnešní době se k internetu lze připojit i jinými způsoby, o kterých je zmíněno výše. Z výzkumu také vyplynulo, že internet používá 98 % jednotlivců ve věku 16 - 24 let a 96 % lidí ve věku 25 - 34 let. Internetové připojení tedy nejvíce používají adolescenti, poté studenti SŠ, VŠ a také mladí lidé kolem věku 30 let .

Mezi nejčastější aktivity na internetu patří posílání e-mailů, ale také více než polovina lidí používá sociální sítě a 86 % lidí na internetu čte zprávy a noviny on-line . Pozadu není ani vyhledávání informací o zbožích a službách, což využívá téměř 90 % uživatelů internetu . Vysokoškoláci drží prvenství v nakupování přes internet .

S expanzí internetu po světě se také rozšířila potřeba společností mít svou vlastní webovou stránku a také neustále aktualizované spojení s cílovými zákazníky prostřednictvím sociálních sítí. Hodnota značky se zvyšuje společně s dobrou prezentací značky na internetu. 

Osobní značka - personál brand

Osobní značka se v mnohém podobá obchodní značce - značce výrobku nebo služby. V této práci se nebudeme zaměřovat na jejich podobnosti a rozdíly, ale zaměříme se na význam osobní značky, strategie a metody jejího budování s důrazem na online prostředí.

Naše osobní značka je to, co se o nás říká, když vyjdeme z místnosti.

Je to vnímání naší osoby okolím - jaké hodnoty a vlastnosti nám ostatní přisuzují. Skvělá osobní značka by z nás měla vyzařovat naše hodnoty a být autentická a konzistentní.

Dříve bylo budování a vytváření osobních značek především záležitostí veřejně známých lidí - umělců, vrcholových sportovců, politiků a jiných celebrit.

Příkladem je herečka Marie Doležalová, která se proslavila svou rolí ve filmu Pusinky a svou postavou Saši v sitcomu Comeback. V širší známost vešla díky svému humornému blogu z hereckého podsvětí s názvem Kafe a cigárko , za který získala cenu Magnesia Litera v kategorii „blog roku" . Prostřednictvím tohoto blogu odhaluje samu sebe a pomáhá tím také bourat mýty, vyvracet či potvrzovat předsudky a názory veřejnosti o herecké profesi. Čtenáře si získává svou otevřeností, uměním si udělat ze sebe legraci a svým spisovatelským umem.

Nyní, v době široké dostupnosti moderních komunikačních technologií, může mít úspěšnou osobní značku každý, nehledě na to, zda pracuje v obchodní sféře nebo je elektrikářem či učitelem na základní škole.

Osobní značku si budujeme od narození po celý svůj život a dokonce přetrvává i po naší smrti, pokud zde na světě zanecháme takový odkaz, díky němuž si nás budou ostatní připomínat.

Osobní značka je verze nás samotných v myslích ostatních, která nás provází celý život, aniž bychom o tom věděli.

Ujměte se vlády nad svou značkou, nebo to udělá někdo jiný !

Význam a přínosy osobní značky

Než se rozhodneme začít budovat vlastní osobní značku a rozvíjet ji, pomůže nám zjištění a uvědomění si, proč je výhodné mít silnou osobní značku a co nám to přinese.

Dobrá osobní značka již sama o sobě vytváří potencionální vliv a změnu našeho vnímání okolím a z toho vyplývající různé výhody:

širší síť kontaktů a známostí,

naši známost / viditelnost / publicitu,

uznání od okolí,

pověst / osobní prestiž,

zvýšení váhy našeho názoru / osobního vlivu,

vyšší sebevědomí,

povědomí okolí o našich jedinečných schopnostech,

nové (pracovní) příležitosti,

vyšší finanční příjem,

náš úspěch (v profesním i osobním životě),

Síla naší osobní značky také významně ovlivňuje to, jak k nám lidé budou přistupovat a co nám mohou poskytovat bez našeho bezprostředního přičinění.

Kdy a v jaké souvislosti si na nás vzpomenou,

co nám nabídnou a co nikoliv,

s čím se na nás obrátí, o co požádají,

kam nás pozvou,

co si k nám dovolí,

a ve finále nezřídka zda nám vyhoví, či nikoliv.

Metody budování osobní značky - personál branding

Proces budování osobní značky vidím jako neustálou a vědomou snahu ukázat světu naše autentické já. Je to proces uvedení všech aspektů našeho života do souladu s našimi vlastnostmi, hodnotami a cíli tak, abychom mohli udělat okamžitý a trvalý dojem na všechny lidi, které potkáme .

Jiná definice říká, že je to proces budování „značky", která je vytvořena kolem našeho osobního jména či naší kariéry. A my používáme tuto „značku" k vyjádření a prezentaci našich schopností, naší osobnosti a našich hodnot. Cílem je, aby nám vytvořená osobní značka pomohla budovat naši reputaci a rozšiřovat síť kontaktů způsobem zajímavým pro ostatní lidi. Ti nás pak budou vyhledávat pro naše znalosti a odbornost .

Než začneme budovat svou osobní značku, tak si musíme uvědomit, kdo vlastně jsme a co chceme udělat se svým životem a kariérou. Potom bychom se měli soustředit na naše hodnoty - na to, co je pro nás v životě důležité.

K slibné kariéře je třeba rozpoznat, v čem jsme dobří, na co máme talent a co nás baví. Ale nesmíme zapomínat na to, abychom stále, jak jsme se zmínili výše, byli autentičtí .

„Lidé si totiž budují silné značky, pokud dělají to, co sami milují, v situaci, která odpovídá jejich hodnotovému systému" .

Audit osobní značky a její SWOT analýza

Doporučuje se předem, než začneme cíleně budovat naši osobní značku, udělat si její audit. Auditem značky (brandovým auditem) se rozumí komplexní a detailní rozbor značky s cílem zjistit, jak je značka viděna v současné situaci a jak bychom ji chtěli změnit v budoucnu. Sepište si 5 charakteristik vaší značky, podle kterých jste skutečně vnímáni okolím.

Poté bychom si měli sepsat pět charakteristik, jak bychom chtěli být vnímáni v budoucnu. Zároveň bychom měli požádat pár známých i těch, které moc neznáme, aby o nás sepsali pět charakteristik, jak nás vnímají oni.

K vypracování dobrého dlouhodobého plánu a našich dílčích cílů s konkrétními kroky nám může také pomoci SWOT analýza, která je v praxi jednou z nejvyužívanějších analytických technik.

SWOT analýza představuje strategický nástroj, který nám pomůže lépe poznat sebe sama - nalézt naše silné a slabé stránky, poukázat na naše příležitosti a varovat nás před možnými hrozbami .

S našimi jedinečnými přednostmi pak můžeme dále pracovat a rozvíjet je. Zjištěné slabiny se naopak můžeme pokusit eliminovat, protože mohou být též nedílnou součástí naší osobní značky. Pokud se nám to nedaří, snažíme se vyhýbat aktivitám, kde by se mohly negativně projevit.

Smyslem hledání příležitostí je odhalit nevyužité možnosti a také nové oblasti, kde bychom mohli využít naše silné stránky. Hrozby bychom si měli uvědomit a přijmout opatření, kterými je eliminujeme. Nejde-li to, snažíme se těmto hrozbám vhodným způsobem vyhnout. 

Po vypracování naší osobní SWOT analýzy je užitečné se podívat nejdříve na naše příležitosti a vybrat ty, které jsou nejblíže našim představám o budoucnosti. K tomu přidáme vybrané silné stránky, které se shodují s těmito příležitostmi, a s tímto bychom měli dále pracovat . 

Nastavení dlouhodobých a krátkodobých cílů s pomocí metody

S.M.A.R.T

Většina lidí má obecnou představu, jak by chtěli rozvíjet svou kariéru či jaké jsou jejich cíle v osobním životě. Pro přeměnu těchto plánů ve skutečnost, ale také pro vytvoření kvalitní osobní značky se doporučuje stanovit si tyto cíle co nejkonkrétněji - k tomu dobře poslouží např. metoda S.M.A.R.T. Naši dlouhodobou vizi si promítneme do jasně definovaných cílů - ty můžeme dále dělit do menších, u kterých budeme moci sledovat naše pokroky v kratším časovém horizontu.

Můžeme začít tím, že si napíšeme, kde bychom chtěli být za 10 let, poté za 5 let a na kratší období dle naší potřeby. Tyto dlouhodobé cíle dále rozdělíme do dílčích cílů na kratší časová období. To vše v oblasti kariéry, rodiny, zálib apod. a to tak, aby cíle v různém časovém rozpětí byly vzájemně propojeny a navazovaly na předchozí časové rozpětí.

Konkrétní dílčí cíle by měly splňovat kritéria daná známou mnemotechnickou pomůckou S.M.A.R.T. Existuje více variant jejího vyjádření, zde je jedna z nich:

- S - Specific - specifické, konkrétní cíle

- M - Measurable - měřitelné cíle

- A - Achievable/Acceptable - dosažitelné/přijatelné

- R - Realistic/Relevant - realistické/relevantní (vzhledem ke zdrojům)

- T - Time Specific/Trackable - časově specifické/sledovatelné 

Tato pomůcka nám může pomoci naše cíle lépe specifikovat, měřit je a realizovat je v určitém časovém rozpětí.

V předem určených časových intervalech bychom si měli udělat vyhodnocení plnění těchto cílů a při té příležitosti si je připomenout a aktualizovat a případně je upravit podle našich měnících se priorit a nových zkušeností .

To vše se samozřejmě neobejde bez našeho osobního nasazení, motivace, vášně a bez našich ambicí.

Budování osobní značky - krok za krokem

Po provedení auditu naší osobní značky a stanovení cílů pro náš rozvoj bychom měli být schopni začít s jejím vědomým a cíleným budováním ve všech směrech.

Zde je představena jednoduchá strategie, která nás provede kroky, kterými se doporučuje projít při budování naší osobní značky a také zásady, na které je dobré pamatovat.

1. Naše sdělení

V jedné nebo dvou větách bychom měli shrnout to, kdo jsme, co děláme a jaké jsou naše hodnoty. Zároveň by toto sdělení mělo ukazovat naše silné stránky a v čem se odlišujeme od ostatních - tedy důvod, proč s námi spolupracovat v určité oblasti či oblastech. Nemusíme to opakovat každou chvíli na sociálních médiích, ale měli bychom na to stále myslet, když jsme v kontaktu s okolním světem a především s naší cílovou skupinou57  .

2. Naše cílová skupina

Je důležité vědět, jakému okruhu je v první řadě určeno naše sdělení. Jeden z největších omylů je chtít vytvořit takovou osobní značku, která osloví všechny. Vždy se najdou takoví, pro které nebude naše sdělení zajímavé, nebo kteří s ním nebudou souhlasit, proto je důležité je zacílit především na lidi, kteří představují naši cílovou skupinu a získat jejich zájem a poté důvěru. Lidé, kteří nám budou věřit, nás snáze seznámí s někým dalším nebo doporučí někomu jinému.

Naším úkolem není být „slavný", ale „selektivně slavný".

Měli bychom být schopni nabídnout naší cílové skupině, což mohou být mimo jiné i naši budoucí zaměstnavatelé, náš jedinečný prodejní argument, proč by si měli vybrat zrovna nás. Je to jedinečná kombinace našich vlastností. Shrnutí našich schopností a zkušeností jednoduše popsaných do několika bodů, které nás odlišují od většiny a dělají nás jedinečnými . Naše sdělení by mělo být jasné a srozumitelné.

3. Buďme vidět online

Internet je nedílnou součástí našich životů, tak bychom měli v závislosti na našem odvětví a na našem publiku, vytvořit svou vlastní online značku. Měli bychom si vybrat jen několik online nástrojů a neměli bychom to přehánět, abychom pak zvládali pravidelně aktualizovat naše profily a stránky na sociálních médiích .

K zvýšení naší sebepropagace a sdílení pravdivých informací je na místě mít vlastní webové stránky, kde můžeme vyjádřit světu, kdo skutečně jsme a co děláme.

I tam můžeme zdůraznit naše profesní úspěchy, rozepsat naše znalosti a dovednosti a naše celkové hodnoty bez toho, aby to vypadalo, že se vychloubáme, protože naše webové stránky mají být o nás.

Ti, kteří rádi píšou, si mohou vytvořit blog a sdílet se svými čtenáři zajímavá či vzdělávající témata. O budování značky online se rozepíšeme hlouběji. 

4. Buďme vidět i offline

Svými aktivitami můžeme zvýšit viditelnost naší značky, například dobrovolnickými pracemi, napsáním knihy či vystupováním na konferencích.

Cení se schopnost prezentovat před publikem. Samozřejmě bychom měli dodržovat základní zásady při tvorbě prezentace a opakováním rozvíjet a zlepšovat naše prezentační dovednosti. Náš prezentační styl bychom měli přizpůsobit typu publika a neměli bychom se bát využít naše silné stránky a stylistické pomůcky, které naši prezentaci oživí.

„Schopnost veřejně vystupovat je nepominutelná dovednost každého, kdo ze sebe chce udělat značku" .

Doporučuje se přijít s příběhem nebo historkou či příhodou, která bude logická, srozumitelná a přitom plná emocí. Takto mnohem lépe zaujmeme a donutíme naše publikum, aby nás poslouchalo .

Když se porozhlédneme, tak mnozí slavní či známí lidé mají jedinečný, silný a emotivní příběh, které je dělá atraktivnějšími a lehce zapamatovatelnými. 

Koneckonců dobře zvládnutá schopnost sebeprezentace a ovládání prezentačních dovedností a zásad se může také hodit absolventům při přijímacích pohovorech do zaměstnání .

5. Naše síť kontaktů

Navazování vztahů s jinými lidmi nemusí být snadné, ale vyplatí se nám. Rozšiřujeme tak svou síť kontaktů a „brzy zjistíme, že čím více lidí známe, tím se nám bude otevírat více příležitostí a tím se nám dostane více pomoci, když ji budeme potřebovat" .

Cílem networkingu by mělo být rozšíření našich obzorů, získání nových informací a podnětů pro náš profesní i osobní život. Nové vztahy by měly být skutečné, neměly by být povrchní a rozvíjeny jen s cílem zvýšení viditelnosti naší značky, protože to naše okolí velmi brzy rozpozná. Nejlepší cestou k získání zajímavých a užitečných kontaktů je být otevřený, chtít se něco dozvědět, něčemu se naučit a poznat nové lidi. Touto cestou také zvyšujeme viditelnost a povědomí lidí o nás samotných.

Různí lidé přinášejí různé schopnosti, dovednosti i další kontakty. Když si osvojíme takový přístup, poznáme, že je výhodné znát lidi z různého prostředí, s různým profesním zázemím a z různých částí světa.

S různými lidmi se můžete seznámit na mnoha místech, například na odborných konferencích, v různých organizacích a sdruženích a na různých akcích. Při krátkém setkání s novými lidmi je možné využít strategii s názvem „třívteřinové představení". Znamená to krátké a zapamatovatelné sdělení založené na naší jedinečné kombinaci, o které jsme již mluvili. Naše stručné a zajímavě znějící představení by mělo být o tom, co děláme a co nás baví, nebo například za jakým účelem jsme přišli na akci. Mělo by to být proneseno tak, aby to zaujalo okolí a rozhovor by se mohl rozvinout. Pro představu to může být: „Jsem vedoucí účtárny v reklamní agentuře. Také hodně fotografuji." Nebo také třeba „Studuji novinařinu. A v této chvíli sbírám zkušenosti" .

Samozřejmě na každé akci bychom měli mít s sebou naši osobní vizitku.

Na networking bychom neměli zapomínat i po osobním setkání s jinými. Můžeme například napsat krátký děkovný email („thank-you note") osobě, která nás pozvala na akci, poskytla nám užitečný kontakt či zajímavou informaci .

6. Sebeprezentace

Jak jsme se zmínili výše, naše osobní značka je to, co o nás ostatní říkají, když jsme za dveřmi. Naše prezentace vůči okolí by měla být ve shodě s naší osobností a měla by být pozitivní. Zvýšit naši osobní značku může také naše aktivita, která se může projevovat v zájmu o dění kolem sebe, v zájmu o druhé a ve schopnosti úspěšně a konstruktivně řešit různé situace a úkoly. K problémům bychom se měli umět postavit čelem a řešit je konstruktivně a poučit se z nich. I tak můžeme rozvíjet svou značku, protože nikdo z nás není dokonalý, ale naše snaha o zlepšení bude jistě oceněna.

K lepším vztahům s druhými přispívá také naše schopnost empatie a tolerance. Porozumění problémům ostatních přispěje k sympatii druhých k nám a ke zvýšení naší obliby mezi lidmi .

Oblíbeným či sympatickým lidem je častěji nabízena účast na projektech a různých souvisejících činností a to jim obvykle přináší větší škálu kontaktů a možností.

7. Naše identita - na detailech záleží

Vše, co děláme a jak to děláme, spoluvytváří prezentaci naší značky, což bychom měli mít neustále na paměti. I když si to někteří nechtějí připustit, tak naše vizuální identita napomáhá tomu, zda budeme ve svém snažení úspěšní či nikoliv.

Naše vizuální identita je důležitá, protože lidé si spojují to, jak něco vypadá, s tím, co je pravděpodobně uvnitř. Hodně důležitý je první dojem, jenž vytváří to, co nazývají psychologové „haló efekt" - to znamená tendenci přisuzovat osobě pozitivní či negativní vlastnosti podle celkového dojmu získaného během několika sekund při prvním setkání, a to na základě jejího vzhledu, oblečení, způsobu chůze, řeči těla, tónu hlasu a způsobu mluvy, tělesného pachu, stisku rukou, očního kontaktu a výrazu obličeje, a to ještě předtím než pochopíme obsah jejího sdělení nebo než stačí cokoliv udělat.

Proto než se rozhodneme pro nějakou radikální změnu našeho vzhledu (tetování, piercing, kreativní účes, neobvyklé nebo výstřední oblečení, apod.), měli bychom si uvědomit, v jaké oblasti působíme - zdali nám to nemůže spíše uškodit než pomoci při hledání práce a seznamování se s novými lidmi.

Někdy však mohou být vizuální odlišnosti nebo jedinečná charakteristika naopak impulsem pro setkání, ale hlavně pro zapamatování. Budeme tak pak pravděpodobně lépe zapamatovatelní pro naše okolí jako například sám Karel (Mindless) Novotný se svými výraznými brýlemi s černými obroučkami a zářivě bílými vlasy.

I oblečení by nemělo být pomíjeno, protože jak se říká, „šaty dělají člověka". Také vlastnění věcí konkrétních značek spoluvytváří naši image a ukazuje ostatním, jaká jsme osobnost nebo jakou osobností bychom chtěli být . Vždy bychom se měli prezentovat přiměřeně k situaci, ale zároveň bychom se měli v tom cítit dobře. A jak bylo řečeno, je důležité, aby vizuální identita byla konzistentní a v souladu s rolí, kterou chceme ztělesňovat .

S tím souvisí posilování verbální identity. Naše vyjádření mohou mít velký vliv na to, jak si povedeme .

Není na škodu si uvědomit, jak komunikujeme s okolím. Jestli umíme komunikovat s druhými lidmi, protože jak sdělujeme věci, je stejně důležité jako to, co sdělujeme . Základní požadavky na komunikaci jsou zřetelnost, stručnost, správnost, úplnost a zdvořilost . Na to bychom měli myslet při psaní e-mailů, odpovídání na náš blog a podobně. Součástí komunikace je také hlas, kterým komunikujeme s jinými lidmi a to buď osobně, anebo přes technologie. Můžeme náš hlas nahrát a poslechnout si sami, jak zní a případně upravit jeho nedostatky. Jako vše ostatní to bude chtít opakovat a vylepšovat.

8. Naše dokumenty

I skrze naše dokumenty bychom měli vyjadřovat naši značku. Náš životopis, hlavičkové papíry, motivační dopis nebo prezentace a podobně by měly být ve stejném stylu. Také záleží na našem zaměření, například grafici by měli mít graficky zajímavý životopis a marketéři mohou místo motivačního dopisu vytvořit video, ve kterém se představí a popíšou, jaké mají zkušenosti a proč jsou vhodní na konkrétní pracovní pozici.

Jak odlišit náš životopis od ostatních?  Připojíme na konec jedno nebo dvoustránkovou přílohu našich úspěchů, která by měla ukázat, co se nám povedlo a jaké máme zkušenosti. Nebo dejte na začátek vaši jedinečnou kombinaci znalostí a dovedností neboli stručný profesní profil, který ukáže hned potencionálnímu zaměstnavateli nebo personalistovi, kdo jste a co umíte.

Nicméně platí, že bychom měli vytvářet samostatnou verzi životopisu pro každou pracovní pozici, o kterou se ucházíme a vyjmenovat tam informace, které jsou pro danou pozici relevantní. Především bychom neměli v životopise zmiňovat informace, které nejsou pravdivé, protože se na to může kdykoliv přijít a důvěryhodnost naší značky klesne.

I vizitka by měla být osobitá a mít charakteristickou barvu, která bude patřit jen k nám a bude se hodit k oblasti, ve které působíme. Na vizitku můžeme přidat naši jedinečnou prodejní nabídku, o které jsme již psali nebo přidat naše sdělení či motto na zadní stranu vizitky .

9. Kontrola a aktualizace naší značky

Jednou za čas bychom měli zkontrolovat, zda naši osobní značku rozvíjíme stále tím správným směrem v souladu s naší vizí a životními cíli. Měli bychom přitom také reagovat na měnící se podmínky trhu a naši situaci a taktiku tomu přizpůsobit.

Nezapomínejme přitom spoléhat na naše silné stránky a být autentičtí. V životě dostáváme nejrůznější nabídky a pak je snadné na tuto zásadu zapomenout .

Online personal branding

Vytváření osobní značky online je součástí internetového marketingu sebe sama. Lidé konzumují média cca 8 hodin denně a z toho čas, který trávíme na internetu, je čím dál tím vyšší.

Když si zadáme do světoznámého vyhledávače Google naše jméno, tak co se objeví ve výsledcích vyhledávání? Je naše osobní značka online v souladu s tím, co se o nás tam dá najít? Jak upozorňuje webová stránka zaměřená na řízení online reputace BrandYourself, tak v souvislosti s osobní značkou platí toto:

„Jestli naše výsledky na Google nejsou zářivé, tak ztrácíme příležitosti".

Osobní značku dnes nelze efektivně budovat bez vhodných online nástrojů na internetu.

Naši osobní značku můžeme budovat a rozvíjet zejména na sociálních médiích, které slouží ke komunikaci, participaci, sdílení, síťování a záložkování v online světě. Právě díky sociálním médiím můžeme jednoduše vytvořit obsah, přidávat k němu multimediální prvky, rychle ho sdílet a zpřístupnit mnoha lidem, kteří ho mohou komentovat a případně i upravovat .

Jeden z největších přínosů sociálních médií je v tom, že jejich ideologické a technologické uspořádání dává lidem příležitost propagovat samy sebe jako značku a to relativně levně a účinně .

Příkladem je případ obchodníka Toma Dicksona a jeho sebeprezentace pomocí sociálních médií. Tento muž začal s prodejem mixérů s názvem Blendtec, ale obchody mu moc nešly - až do té doby, než začal pomocí sociálních médií ukazovat světu, co všechno dokáže jeho výkonný mixér rozmělnit a přitom se nerozbije. Stala se z toho virální marketingová kampaň s názvem Will it Blend? a za těch pár let už stihl rozmixovat různé věci - golfový míček, mramorovou desku a nedávno i iPhone6. Udělal ze svého obyčejného produktu hvězdu a proslavil sám sebe a zvýšil osobní značku do takových rozměrů, že se o něm píše všude po celém světě a je zván do různých talkshow.

Když to shrneme, tak ho proslavil neobvyklý a zajímavý obsah sdělení s jedinečným názvem Will it Blend?, což Tom Dickson poté náležitě využil. Jeho náklady na tuto propagaci přitom představovaly jen zlomek nákladů na kampaň v tradičních médiích jako je tisk nebo televize .

Sociální media nam nabízejí nezmerne možnosti siřeni povědomí o naši osobni značce na internetu.

Zde je popsána základní typologie sociálních medií:

Diskuze

Blogy

Mikroblogy

Sociální sítě

Sdílení multimedií

LBS (Location Based Services)

Ostatní sociální media 

Dále uvedeme přehled hlavních typů sociálních medií vhodných pro budování osobní značky.

Blogy a mikroblogy

Mezi nejnavštěvovanější a nejužívanější platformy pro blogování ve světě patří blogy WordPress, Blogspot, Blogger a Tumblr, z mikroblogů je to Twitter , který však plní i funkci sociální sítě. Napříjlad Gamee.cz je jistou formou blogu běžícím na redakčním blogovacím systému Joomla a je souhrnem článků ze zaniklého webu emag.cz a blogu autora ze systému blogspot od Google. 

Slovo blog vzniklo zkrácením slova weblog neboli web log, což v češtině znamená zhruba „webový záznamník nebo zápisník" a je to většinou pravidelne zveřejňování příspěvků na určite stránce a příspěvky se obvykle zveřejnují chronologicky - od nejnovějšího k nejstaršímu .

Hlavní rozdíl mezi blogem a mikroblogem je v tom, Ze v mikroblogu můžeme zpravidla napsat na jedno textove sdělení jen 140 znaků, tedy v rozsahu odpovídajícímu zhruba jedné SMS zprávě . Mikroblogy také využívají ve větší míře hashtagů (tzv. křížků) k označení klíčových slov nebo k určení tématu celého textu a dále ke třídění zpráv do skupin . Hashtagy se ale již využívají i na jiných sociálních médiích jako například Facebook, Instagram, Youtube a další.

Pokud rádi píšeme a chceme s čtenáři sdílet novinky z našeho oboru nebo naše zkušenosti či zajímavé informace, tak můžeme aktivně psát blog nebo mikroblog, což není vůbec složité. V oborovém nebo zájmovém blogu můžeme informovat o novinkách v našem oboru a naopak v osobním blogu zásobovat čtenáře zajímavými informacemi či zkušenostmi anebo myšlenkami z našeho života a tak komunikovat se svou cílovou skupinou. Lze psát o čemkoliv a na blogu můžeme sdílet i fotografie či videa.

K zvýšení viditelnosti našeho blogu a k upevnění vztahů s našimi čtenáři můžeme k našemu blogu přidat funkci RSS (Ritch Site Summary neboli také Really Simple Syndication), což představuje XML formát pro čtení zpráv a článků z různých zdrojů na internetu. RSS kanál upozorní naše odběratele na nové články v blogu a to uložením novinky do jejich čtečky či do jejich e-mailových klientů .

Sociální sítě

Ty představují online komunitu, kde se lidé setkávají za účelem výměny zpráv a sdílení informací, fotografií a videí - mohou tak být v kontaktu se svými přáteli a známými i z druhého konce světa . Sociální sítě dnes využívají i firmy ke komunikaci se svými zákazníky.

Nejvyužívanější sociální sítě v České republice jsou Facebook, LinkedIn a Google Plus (dále Google+)  - tyto sítě pro svou oblíbenost a jednoduchost patří mezi nejvhodnější nástroje k sebepropagaci.

Sociální sítě v České republice tvoří neopominutelnou součást života hlavně u mladých lidí a můžeme je v základě rozdělit na osobní a profesní.

Facebook je největší a nejrychleji rostoucí sociální sítí na světě. V prvním čtvrtletí roku 2015 měl Facebook měsíčně více než 1,44 miliard aktivních uživatelů ve světě .

A v České republice není tomu jinak. V roce 2014 bylo na Facebooku přes 4,2 miliónů uživatelů, to představuje zhruba dvě třetiny české populace. Stále platí, že Facebook je nejvyužívanější sociální síť v České republice i přes nezanedbatelné množství duplicitních či falešných profilů .

Vytvoření osobního profilu na Facebooku je bezplatné. Na Facebooku je kromě základních služeb, které jsou podobné pro většinu sociálních sítí, specifická Zeď, což je v podstatě virtuální nástěnka, kde můžeme napsat nebo vkládat informace různého formátu a naši přátelé mohou dělat totéž.

Síť slouží především k získání a udržování kontaktů, ale také k neformální komunikaci a zábavě. Je ale i využívána společnostmi a organizacemi jako platforma pro prezentaci, propagaci a veřejnou komunikaci . K tomu jim slouží možnost si vytvořit Stránku na Facebooku, ale nevztahuje se to jen na společnosti, ale také na firmy, organizace, instituce a osoby.

V souvislosti s osobní značkou chceme upozornit na dvě funkce Facebooku, se kterými můžeme dále pracovat. Skupiny v podstatě představují stránku, kde lze najít uživatele s podobnými zájmy a diskutovat s nimi a tak rozšiřovat síť kontaktů . Pomocí funkce Událost je možné vytvořit a propagovat naši událost, pozvat hosty a sledovat, kdo se této události zúčastní či nezúčastní.

Linkedln je největší profesní sociální síť na světě (vlastní Microsoft), která má v současné době více než 300 milionů členů z 200 zemí z celého světa. „Posláním Linkedlnu je propojovat profesionály na celém světě, aby mohli být produktivnější a úspěšnější ve své kariéře" . Nejrychleji rostoucí demografickou skupinu na Linkedlnu představují studenti a současní absolventi vysokých škol, jejichž počet přesáhl hranici 39 milionů .

Na LinkedInu můžeme zveřejnovat online životopisy, prezentovat naše schopnosti a dovednosti, navzájem se doporučovat, získávat reference a připojovat se k zájmovým či oborovým skupinám, kde se můžeme setkávat s dalšími odborníky našeho oboru a vyměňovat s nimi názory či novinky z našeho oboru.

Pravdivý a atraktivní profil na LinkedInu nám může napomoci k nalezení nových pracovních příležitostí a k zvýšení hodnoty naší osobní značky. Mne se zatím nepodařilo s Linkedin vůbec nic. 

K zajímavým pracovním příležitostem se můžeme dostat pomocí placené služby Premium JobSeeker přes kterou můžeme například oslovit přímo firmy a náborové pracovníky, které hledají nové zaměstnance, a to kliknutím na tlačítko „zažádat nyní" a tak projevíme zájem o nabízenou pracovní pozici a odešleme životopis přímo té konkrétní firmě nebo náš aktuální zájem o pracovní nabídky z určité oblasti se bude zobrazovat náborovým pracovníkům v předních místech v řadách uchazečů .

Google+ je osobní sociální síť společnosti Google, která je odlišná od jiných sociálních sítí tím, že nabízí hodně propojených služeb od vyhledávače Google. Mezi nimi třeba patří YouTube, Gmail, Google Překladač, Mapy a další.

Google tuto sociální síť široce podporuje a informace z dobře spravovaného profilu zařazuje na horní místa ve výsledcích vyhledávání .

Právě proto pak podle toho vypadají nedávné statistiky aktivních uživatelů Google Plus, kterých je prý přes 2,2 miliard, ale přitom z toho 37 % uživatelů komentují zejména videa na YouTube .

Tato síť má spíše formálnější a odbornější charakter a jejím charakteristickým prvkem jsou Kruhy, které nám dávají větší kontrolu nad soukromím a naším obsahem tak, že nás obsah sdílí jen uživatelům, které jsme přidali do Kruhů. Dále se také odlišuje tím, že zatím nepovoluje užívání přezdívek a jiných jmen jako na Facebooku a jiných osobních sociálních sítí .

Jsou určité aktivity, které bychom měli vzít v úvahu při používání sociálních sítí. Mezi ně patří například nastavení soukromí a zabezpečení na Facebooku. Měli bychom se rozhodnout, co chceme s ostatními, ať už s přáteli nebo veřejně sdílet, a co už ne, a podle toho nastavit soukromí a zabezpečení. Na Facebooku bychom se měli také určitě vyvarovat takových aktivit jako je „lajkování" nevhodných stránek a příspěvků nebo obtěžování ostatní uživatelů například pozvánkami ke hrám nebo svou přílišnou aktivitou - častým vkládáním fotek, každodenním zveřejňováním svého statusu a podobně. Z těchto důvodů bychom si také měli dvakrát rozmyslet, než někoho přijmeme do přátel - zda nám spojení právě s tímto člověkem nemůže spíše poškodit náš celkový obraz na sociální síti. Neměli bychom zapomenout na slušné vyjadřování a správný pravopis. Snad samozřejmostí je mít profesionální profilovou fotku.

Personalisté a zaměstnavatelé si často prohlížejí profily vhodných kandidátů před pohovorem a zajímají se o naši digitální stopu - jak se prezentujeme, vyjadřujeme, jací jsme, a jsou schopni i zjistit informace o našem osobním životě. To vše může mít dopad na to, zda si nás pozvou na pohovor či nikoliv. Zaměstnavatelé nás mohou monitorovat i v průběhu zaměstnání. Naše nevhodné aktivity nejen na sociálních sítích mohou zpomalit náš kariérní postup a mohou být v krajním případě i důvodem k výpovědi.

Jako odstrašující příklad může sloužit nedávná aféra mluvčího Nejvyššího soudu v Brně, kterého propustili za nevhodnou, přesněji rasistickou, poznámku na Facebooku. K tomu mu určitě nepomohlo ani to, že na internetu měl fotografii, na které byl s atrapou brokovnice a to v přímo budově Nejvyššího soudu. I když Pavel Šámal, předseda Nejvyššího soudu, tvrdí, že s jeho prací prý nebyli již delší dobu spokojeni, tak toto pravděpodobně bylo tou poslední kapkou, která nakonec vedla k jeho okamžitému propuštění .

Mezi další velmi rozšířené sociální sítě patří ve světě MySpace, v České republice pak Spolužáci a Lidé.

V zásadě bychom měli mít na paměti, že pro osobní značku není důležitá kvantita našich profilů na různých sociálních sítích. Náš výběr sociálních sítí by měl vycházet z toho, kde skutečně chceme být, a také s ohledem na preference naší cílové skupiny.

Sdílení multimédií

V souvislosti s vybranými nástroji ze sociálních médií se zaměříme ještě na sdílení multimédií. I když mnohá sociální média kombinují několik služeb, například na Facebooku nebo Google+ můžeme sdílet i multimédia, tak existují služby, které jsou zaměřené na konkrétní typ média, které využívají prvky sociálních sítí. Pro potřeby této práce se zaměříme jen na služby, s jejichž pomocí je možné sdílet fotografie, videa anebo prezentace.

Pro sdílení fotografií je na světě nejrozšířenější Flickr, poté Pinterest , ale v poslední době nabývá na popularitě aplikace Instagram. Každá ze jmenovaných služeb plní poněkud jinou funkci, ale jsme-li inovátoři a rádi bychom ukazovali či sdíleli cizí nebo naše kreativní či umělecké fotografie a získávali inspiraci, tak můžeme použít jednu z těchto služeb a tak podpořit viditelnost naší osobní značky.

Pokud chceme na internetu vytvořit galerii fotografií, tak mezi velmi rozšířenými službami pro sdílení fotografií patří Picasa od Google a z českých služeb Rajče.

Mezi službami pro sdílení videí jednoznačně dominuje portál YouTube, který je třetím nejnavštěvovanějším webem na internetu  a patří pod Google. Z dalších služeb pro sdílení videí můžeme jmenovat Vimeo a v Čechách to je Stream.

I YouTube má principy sociální sítě, můžeme na něm vytvořit osobní nebo firemní kanál, budovat síť přátel a odběratelů, komentovat videopříspěvky a také nabízí možnost vložit konkrétní videa třeba na naše webové stránky nebo mít vlog, tzn. videblog.

Za služby pro online sdílení prezentací bychom měli určitě zmínit SlideShare, což je služba, do které můžeme nahrát naše prezentace vytvořené v kancelářských programech jako je Microsoft PowerPoint a dále je sdílet i vkládat na naše webové stránky. Na podobném principu funguje i Prezi - cloudová služba zaměřená jen na prezentace, která je zajímavá svými animačními prvky.

Při vytváření strategie budování osobní značky na sociálních médiích bychom měli zvážit několik věcí. Za prvé bychom si měli uvědomit, kolik času denně jsme schopni se věnovat sociálním médiím a případně můžeme využít služeb, které nám pomohou ušetřit čas.

Pro ty z nás, kteří jsou nebo chtějí být aktivní na vícero sociálních médií a chtějí ušetřit čas při práci s nimi, tak mohou využít novou službu s názvem Friends+Me a takto je možné publikovat příspěvek na Google+, který se pak krátce objeví i na

Facebooku, Linkedln dle našeho výběru. Základní uživatelský účet této služby je zdarma a můžeme v jeho rámci propojit maximálně pět námi vybraných účtů .

Jako jasná věc se jeví, že bychom si měli zakládat profily jen na těch sítích, kde předpokládáme, že se vyskytuje naše cílová skupina.

Za druhé, první dojem na sociálních médiích je stejně důležitý, jako při osobním kontaktu, proto bychom se měli ujistit, že máme dobrou sebe-prezentaci na internetu

- zejména zajímavý online popis a profesionální fotografie na profilech.

Jako třetí věc, která je základem všeho, co bychom měli na sociálních médiích dělat - budovat komunitu, přinášet přitažlivý obsah, komunikovat a naslouchat. Určitě nebude na škodu, když budeme kreativní a budeme se snažit inspirovat lidi kolem nás

- získáme-li jejich důvěru, mohou nás odměnit užitečnou zpětnou vazbou .

Mějme na paměti, že vše bychom měli dělat s mírou a v rámci našich možností.

I tradiční internetové nástroje (komunikace „one-to-many") můžeme využít při budování osobní značky na internetu.

Osobní webové stránky

Na osobních webových stránkách můžeme prezentovat sami sebe a působit tak profesionálněji než naši konkurenti, kteří vlastní webovou stránku nemají.

Autoři publikace Vytvořte si vlastní značku, doporučují dát na web dostatečné množství informací, které budou pravidelně kontrolovány a obnovovány. Tímto způsobem se budou tyto informace šířit dál a tím si můžeme také zajistit vyšší pozici při vyhledávání na internetu .

Webové stránky se v dnešní době dají vytvořit velmi jednoduše, dokonce tak, že bychom měli zvládnout její tvorbu a editaci sami či případně za pomoci nápovědy.

Mezi volně dostupné platformy, které umožňují jednoduché vytváření kvalitních osobních webových stránek, patří About.me a WordPress, který se však také používá pro blogování. Mezi další časté nástroje na vytváření webových stránek patří také Wix a Weebly.

V českém prostředí se hojně používá Webnode. Všechny výše jmenované platformy pro tvorbu webových stránek nabízejí základní účet zcela zdarma nebo za nízký poplatek.

Naši webovou stránku můžeme propojit s našimi sociálními účty  a dát tak možnost návštěvníkům naší stránky nás zkontaktovat skrze sociální sítě. Ještě lepší a profesionálnější je uvést na našich webových stránkách náš kontaktní e-mail či telefonní číslo, čímž si zajistíme lepší dostupnost a zároveň ukazujeme naši ochotu komunikovat.

V každém případě při vytváření osobních webových stránek bychom se měli snažit o to, aby naše URL byla snadno zapsatelná a zapamatovatelná. Vzhled naší stránky by měl být unikátní a měl by se shodovat, nejen vizuálně, s naší osobností. Stránky by měly být jednoduché, přehledné a jejich struktura by měla být jasná a snadná i pro návštěvníky a jejich obsah bychom měli pravidelně aktualizovat.

E-mailová adresa

Dokonce podoba naší e-mailové adresy o nás něco vypovídá, nejlepší je proto mít e-mailovou adresu, která začíná naším jménem a to kvůli snadné vyhledatelnosti a zapamatovatelnosti. Za zmínku také stojí to, přes jaký internetový portál či poskytovatele webových služeb si zvolíme název našeho webmailu - Gmail nebo Yahoo nebo Hotmail či Seznam a podobně . Nebo se můžeme rozhodnout pro rozhraní webového e-mailu - tzn. e-mailovou schránku našich vlastních webových stránek, např. na Webnode.

I při psaní e-mailů bychom se měli vyvarovat pravopisných a gramatických chyb a styl textu e-mailu bychom měli přizpůsobit situaci - podle toho, s kým a za jakým účelem komunikujeme.

K vyšší návratnosti našich e-mailů může pomoci, když je „personalizujeme" nebo uvedeme v předmětu e-mailu, o co jedná a přidáme tam naše plné jméno . Určitě je vhodné mít nastavený automatický podpis v e-mailu - v něm je vhodné uvést kromě jména a příjmení i naši odbornost či funkci ve společnosti, ve které působíme. Také další kontaktní údaje na nás, včetně odkazů na naše osobní webové stránky a profily na sociálních sítích .

E-časopisy a e-ziny

Dále můžeme publikovat pod naším jménem v různých e-novinách, e-časopisech a e-zinech (e-magazínech) a také tímto způsobem si vydobýt pozici experta ve vybraném oboru.

Obecné zásady užívání internetu

Při jakémkoliv působení na internetu, bychom neměli zapomínat na Netiketu, která představuje sadu doporučených pravidel a zásad slušného chování, jenž je dobré dodržovat v síti . Zejména na internetu platí to, že to, co jednou publikujeme na internetu, už se nepodaří zcela úplně odstranit i za použití nástrojů pro smazání digitální stopy .

Ale svou digitální stopu můžeme alespoň kontrolovat a chránit pomocí speciálních vyhledávačů, které jsou určeny právě pro vyhledání digitálních stop, například Google Alerts, kde můžeme dostávat upozornění na zmínky o naší osobě buď přes e-mail či RSS kanál. V nejhorším případě, kdy jsou na internetu naše soukromé a důvěrné informace, jako číslo občanského průkazu a podobně, lze požádat Google o smazání . Anebo můžeme tuto zodpovědnost svěřit společnostem, které se věnují online reputation managementu (ORM). Pod tím si můžeme představit správu a řízení naší reputace pomocí celkového monitoringu a úplné kontroly digitálních stop fyzických či právnických osob .

Při budování osobní značky online bychom měli mít více než u jiných nástrojů na paměti naši celkovou integritu - soulad našeho reálného života s tím, jak sami sebe prezentujeme na internetu.

Význam online personal brandingu z pohledu zaměstnavatele

S vývojem Internetu mají personální oddělení zaměstnavatele, personální agentury, náboroví pracovníci a další osoby, kteří se zabývají získáváním a výběrem zaměstnanců do společnosti, čím dál větší možnosti získat kontakty na skutečné nebo možné uchazeče, získat o nich další informace a prověřit jejich aktivity na sociálních médiích. Tím si mohou usnadnit práci jednak při prvotním výběru možných vhodných kandidátů, ale také již provést částečný výběr z velkého množství zaslaných přihlášek a nakonec verifikovat informace obsažené např. v zaslaném životopise či průvodním dopise. Tímto způsobem mohou také získat další reference na kandidáty.

Využití sociálních médií pro nábor zaměstnanců

Podle čerstvého výzkumu amerického pracovního portálu CareerBuilder neustále roste procento společností, které využívají sociální sítě k vyhledávání potencionálních uchazečů o zaměstnání. V roce 2015 tak činí již 52 % pracovníků personálních oddělení ze zkoumaných společností .

V roce 2014 zveřejnila nadnárodní společnost Adecco pro lidské zdroje ve spolupráci s Katolickou univerzitou v Itálii výsledky studie, která se zaměřovala na využívání sociálních médií zájemci o zaměstnání při hledání práce a současně jejich využíváním personalisty pro nábor nových pracovníků. Shromáždili cca 17000 odpovědí od uchazečů o zaměstnání a tohoto výzkumu se také zúčastnilo více než 1500 náborářů z 24 zemí.

Podle studie celkem 55 % uchazečů o zaměstnání využívá k hledání práce sociální sítě - nejvíce využívaný je Linkedln (35 % zájemců) a poté Facebook (17 % zájemců o zaměstnání).

Výsledky studie dále ukázaly, že také personalisté při náboru nových pracovních sil využívají sociální média stále více. Profesionální profesní síť Linkedln používá 68 % náborářů a to zejména k prověření online reputace kandidáta, ale osobní sociální síť Facebook není příliš pozadu - využívá ji 52 % náborářů. Na třetím místě se umístily vyhledávače s 29 %. Časté je využití kombinací různých sociálních sítí a vyhledávačů.

U profilu kandidáta na sociálních médiích upoutají pozornost náborářů nejvíce jeho získaná ocenění, poté jeho pracovní zkušenosti, profesionální profilová fotka a také ostatní fotografie zveřejněné na jeho profilu .

Z průzkumu personální agentury Grafon Recruitment vypynulo, že až 35 % kandidátů není pozváno na pohovor kvůli nevhodnému obsahu nebo zveřejnění nesprávných informací na sociálních sítích .

Informace získané ze sociálních médií a z internetu nehrají zpravidla při konečném výběru uchazeče rozhodující roli, mají však velký význam v předchozích fázích výběrového procesu.

Doporučení

1. Vaši osobní značku budujete, i když o tom nevíte

I lidé, kteří svou osobní značku vědomě nebudují, anebo dokonce ani tento pojem neznají, si ji vytvářejí a mění při každém svém kontaktu s jinými lidmi a také při každé aktivitě na internetu. Uvědomění si této skutečnosti je prvním důležitým krokem pro budování osobní značky - i v případě, že se této činnosti nebudete systematicky věnovat či výrazně měnit své zvyklosti a / nebo způsob komunikace.

2. Vaše digitální stopa na Internetu

K zjištění toho, jak jste prezentováni v online světě, můžete zadat vaše jméno (i jiné tvary vašeho jména či přezdívky) do některého z vyhledávačů a podívat se, jaká je vaše aktuální „osobní značka". Dále si udělejte audit vaší osobní značky a SWOT analýzu sama sebe. K tomu patří také definování si vašich krátkodobých a dlouhodobých cílů. To vše by vám mělo pomoci uvědomit si, kdo jste a v čem jste jedineční. Tím jste poté připraveni na vědomé a cílené budování osobní značky na internetu.

3. Buďte jedineční

K cílenému budování osobní značky na internetu patří jasné sdělení toho, kdo jste a v čem se odlišujeme od většiny - váš „prodejní argument". Toto sdělení by mělo být stručné, jasné a srozumitelné a také přizpůsobené vaší cílové skupině, kterou jsou v případě hledání zaměstnání především vaši možní budoucí zaměstnavatelé.

4. Buďte aktivní nejen na sociálních médiích

Udržujte si atraktivní a úplné profily na nejrozšířenějších sociálních sítích jako je Facebook, Linkedln, Google+ a další. Tam byste měli zdůraznit vaše úspěchy (jak v osobním, i pracovním životě) a sdílet a aktualizovat pravdivý a přitažlivý obsah, včetně profesionálních fotografií. Vyjadřujte se korektně, bez pravopisných a gramatických chyb. Můžete také psát blog nebo mít vlastní webové stránky.

Na internetu existuje množství průvodců pro začátečníky na sociálních médiích, například na Mashable.com. Ty vám mohou pomoci při zakládání profilu a obsahují také různé tipy a doporučení .

5. Udržujte si kontakty

Je dobré účastnit se podle svých možností odborných konferencí, seminářů a workshopů. Využívejte i přestávky na těchto akcích pro získávání zajímavých a užitečných kontaktů. Mějte připraveny vhodné kvalitní vizitky s vaší vizí či „prodejním argumentem" na zadní straně. Zapojte se aktivně do diskuzí ať již na konferencích nebo na internetových fórech.

6. Celistvost vaší osobní značky

Nezapomínejte na to, že vaše online značka by se měla vždy shodovat s vaší reálnou značkou a především s Vaší osobností. K úspěchu je důležité vysílat jednoznačné signály, kdo jste a čím se zabýváte a také čím se lišíte od konkurence - nicméně neměli byste nikdy své přednosti a úspěchy přeceňovat a vždy se důsledně držet pravdy. Vyjadřujte se sebevědomě, ale přitom s pokorou. Nezapomínejte na „Netiketu".

7. Neustálá kontrola a aktualizace

Nejméně jednou za 3 měsíce byste si měli vaši osobní značku online zkontrolovat a aktualizovat. To samé platí, pokud změníte zaměstnání, získáte novou kvalifikaci nebo profesní zkušenost, anebo uvažujete o změně vašich životních cílů a plánů. Nenechte si ujít zajímavou příležitost jen proto, že budete mít na internetu o sobě zastaralé a nesprávné informace. Na druhou stranu buďte připraveni odmítnout lákavou (např. finančně) nabídku, která není v souladu s vašimi životními cíli a plány.