Sidebar

21
po, srp

O návykových látkách coby součásti životního stylu, lze hovořit jako o fenoménu dnešní doby. Problém samotné závislosti na návykových látkách je problémem multidisciplinámím, kde se kombinují vlivy psychologické, sociální a biologické.

Přes svoji novost Facebook zahltil svět a stal se během neuvěřitelně krátké chvíle běžnou součástí našeho života. Není již využíván jen ke komunikaci mezi uživateli, ale nabízí také různé způsoby zábavy, zprostředkovává informace. 

Trest je jedním ze způsobů, jak vymoci společenské, náboženské, morální, právní aj. normy. Trest vzniká v rámci každého společenství, neboť každé společenství si stanovuje jistá psaná či nepsaná pravidla, vyjadřující principy a hodnoty na nichž toto společenství stojí. Trest následuje jako možné z řešení při porušení nebo ohrožení těchto hodnot a pravidel a zajišťuje i dosahování daného společenského užitku. 

V průběhu dvacátého století zažily svůj rozmach mnohé ideologie obsahující velmi zvýrazněnou myšlenku boje. Mám-li zmínit ty nejvýraznější, pak jednou z nich byl komunismus, druhou fašismus a jeho modifikace - nacismus. Nacismus neboli nacionální socialismus bude pro tuto práci výchozí ideologií. Tato ideologie a její praktické projevy nepřehlédnutelně ovlivnily svět nejen v éře svého největšího rozkvětu, ale ovlivňují ho dodnes, což se pokusím dokázat.

Jedinečná příležitost pro ty, kteří ještě neobjevili kouzlo obrázků. V článku se budeme zabývat možnostmi marketingové komunikace prostřednictvím sociální sítě Pinterest a mým cílem je sestavit zásady úspěšné propagace firem na této sociální síti. 

Tento článek je zaměřen na možnosti projektanta ve spolupráci s facility manažerem ovlivnit náklady stavebního díla spojené s jeho životním cyklem. Na příkladě stavby rodinného domu jsou využity poznatky z facility managementu. 

Klasické zpracování problematiky tříd předkládá ve svém díle Karel Marx, jehož koncepce se stala výchozím bodem pozdějších autorů věnujících se tématu, ať už následovníků, nebo kritiků. 

V současnosti poskytuje prostředí Internetu svým uživatelům mnoho služeb. Mezi ně patří i sociální sítě, což jsou webové stránky, na kterých mohou registrovaní uživatelé vzájemně komunikovat, sdílet informace a data, navazovat nové známosti a být v kontaktu s přáteli z reálného světa. 

V posledních desetiletích můžeme ve světě sledovat trend privatizace bezpečnosti – soukromé společnosti začínají přebírat některé funkce armád či policejních sborů. Často kontroverzní působení nestátních na zisk orientovaných společností v arénách konfliktu v Afghánistánu a v Iráku získalo značnou pozornost médií a veřejného mínění. 

Další články...

Podkategorie